Inspectie van de atheïstische wetenschapsbril

Mensen die een atheïstische wetenschapsbril dragen, zeggen soms: “De wetenschap heeft bewezen dat alles vanzelf en toevallig ontstaan is door de big bang en evolutie; dus ik geloof niet in het bovennatuurlijke, zoals een schepper. De wetenschap onderbouwt alles met bewijzen, terwijl religies om blind vertrouwen vragen.  Daarom schetst de wetenschap het enige juiste en verifieerbare beeld van onze werkelijkheid. Dat is een werkelijkheid zonder God”.

Is de atheïstische wetenschapsbril inderdaad de beste bril die er bestaat?
Zie je de werkelijkheid daar het beste door?

Wetenschappelijke brillen

Wetenschappelijke brillen zijn bedoeld om kennis te verzamelen over onze werkelijkheid. Die kennis is heel belangrijk, want daarmee kunnen wetenschappers ons op allerlei manieren helpen:

 • Ze kunnen ons duidelijk maken wat er gebeurt als de aarde te veel opwarmt en wat we daaraan kunnen doen.
 • Ze kunnen ons vertellen wat er misgaat als de bijen uitsterven en hoe we dat kunnen voorkomen.

Wetenschappers hebben bijgedragen aan de verbetering van de medische zorg, aan technologische ontwikkeling, aan vergroting van de welvaart, enzovoort. Wetenschappelijk onderzoek is van grote waarde voor de samenleving.

De focus

Net als een boom kent de wetenschap takken met allerlei kleinere vertakkingen[1]. Elke tak van wetenschap gebruikt brillen die speciaal bedoeld zijn om een specifiek stukje van de werkelijkheid te bestuderen. In mijn winkel hangen allerlei wetenschappelijke brillen:

 • Hier links hangen brillen waarmee je kunt bekijken wat mensen allemaal bedacht of ontdekt hebben (geesteswetenschappen). Hier zie je wat kunstbrillen, muziekbrillen, literatuurbrillen, taalbrillen, geschiedenisbrillen, godsbrillen en filosofiebrillen, zoals deze ethiekbril[2].
 • Daarnaast zie je brillen die natuurverschijnselen bekijken om natuurwetten te ontdekken (natuurwetenschappen). Hier hangen wat natuurkundebrillen, zoals de mechanische bril, de atoombril en de lichtbril. Hier zie je scheikundebrillen, sterrenbrillen, aardrijkskundebrillen en biologiebrillen zoals de fossielenbril, de dierenbril, de leefomgevingsbril en de kleinstebeestjesbril[3].
 • Rechts daarvan hangen brillen die kijken naar de maatschappij, ons gedrag en ons denken (sociale wetenschappen). Je ziet samenlevingsbrillen, economiebrillen, rechtsbrillen, crimineelbrillen, bedrijfsbrillen, opvoedingsbrillen en psychologiebrillen[4].
 • Helemaal rechts hangen allerlei abstracte brillen die kijken naar de manieren waarop wetenschap kennis verzamelt (formele wetenschappen). Je ziet hier bijvoorbeeld logicabrillen, statistiekbrillen, wiskundebrillen, categoriseerbrillen, informatiebrillen, systeembrillen, modelbrillen en spelregelbrillen[5].

De wetenschap gebruikt allerlei brillen om wijzer te worden.

Wetenschappers bedenken met elkaar spelregels om ervoor te zorgen dat er betrouwbare kennis verzameld wordt[6]. Om betrouwbare kennis te verzamelen, moeten wetenschappers onderbouwen dat de nieuwe kennis die ze aandragen, daadwerkelijk klopt.

Op basis van onderlinge discussies hebben wetenschappers voor al die verschillende wetenschapsbrillen een specifieke gebruiksaanwijzing geschreven. Die gebruiksaanwijzing moet voorkomen dat je een leesbril pakt om de sterren te bekijken en moet betrouwbare kennis opleveren:

 • Bij natuurkundebrillen moeten wetenschappers met herhaalbare onderzoeken (reproductie) laten zien hoe natuurverschijnselen werken; bijvoorbeeld elektriciteit of zwaartekracht. Bovendien moeten ze kunnen voorspellen wat er gebeurt; bijvoorbeeld hoeveel kracht een bepaalde hoeveelheid elektriciteit levert.
 • Bij geschiedenisbrillen kun je natuurlijk niet met herhaalbare en voorspellende onderzoeken laten zien of Napoleon de slag bij Waterloo gewonnen heeft of niet. Voor geschiedenisbrillen geldt dat je moet onderbouwen wat er wanneer en waar is gebeurd met betrouwbare getuigen en bronnen.
 • Met de microbiologiebril bestuderen wetenschappers onder andere of leven vanzelf kan ontstaan uit levenloze materie. Zoiets is heel moeilijk te bewijzen. Er waren geen getuigen bij en er zijn geen sporen te vinden in de natuur. In zulke gevallen kunnen wetenschappers alleen nog maar theorieën verzinnen en die kritisch doordenken met redeneerbrillen en modelbrillen.

Wetenschappers maken samen regels voor kennisverzameling.
Elke wetenschapsbril heeft een eigen gebruiksaanwijzing.
Soms is het bewijs keihard, soms boterzacht.

Omdat al die wetenschapsbrillen zo’n specifieke functie hebben, is het vaak nodig om meerdere soorten brillen te gebruiken om iets te bestuderen. Wetenschappers lenen elkaars brillen uit. Zo gebruiken natuurkundigen de wiskundebril om de gevonden natuurwetten in wiskundige formules op te schrijven. Dan kun je er goed mee rekenen en voorspellen.

Archeologen lenen bijvoorbeeld aardrijkskundebrillen om aardlagen te bekijken, geschiedenisbrillen om menselijke gebruiken te bekijken en natuurkundebrillen om de leeftijd van vondsten te schatten. Wetenschappers die crimineel gedrag onderzoeken, gebruiken juridische brillen, psychologische brillen, sociologische brillen, statistische brillen, economische brillen en geneeskundige brillen[7].

Eén bril is meestal niet genoeg om kennis te verzamelen.
Wetenschappers lenen elkaars brillen.

De oogkleppen

De atheïstische wetenschapsbril is bedoeld om te kijken naar de waarneembare, materiële werkelijkheid. De atheïstische wetenschapsbril staat ook bekend als de materialistische of naturalistische wetenschapsbril, maar dat zijn verwarrende termen, omdat ze meerdere betekenissen hebben.

Kijk, er hangt een gebruiksaanwijzing aan de atheïstische wetenschapsbril. Deze bril laat zien[8]:

 • dat er niets anders bestaat dan materie;
 • dat het immateriële niet bestaat (dus ook geen goden);
 • dat al het materiële verklaarbaar is met oorzaak en gevolg.

Is dat waar?

Atheïsten beweren dat deze gebruiksaanwijzing waar is. Het lijkt wel alsof er niet-materiële dingen bestaan, maar dat is volgens hen niet waar[9]:

 • Informatie is materieel; het ligt vast in boeken, computers en in hersencellen.
 • Gedachten, logische redeneringen, waarden en gevoelens zijn niets meer dan chemische, materiële reacties in onze hersenen.
 • Vrijheid bestaat niet echt; chemische, materiële processen in onze hersenen bepalen wat we doen.
 • Goden bestaan niet, want ze zijn immaterieel en niet waarneembaar.

Atheïstische wetenschappers vinden dat natuurwetenschappers alles moeten verklaren zonder God. Sinds een aantal decennia vindt een meerderheid van wetenschappers (die samen de regels van de wetenschap voorschrijven) dat alle natuurwetenschappers deze atheïstische wetenschapsbril moeten gebruiken om nieuwe kennis te verzamelen. Als je dat niet doet, ben je in hun ogen geen goede wetenschapper[10].

Je mag nooit meer zeggen dat God iets gemaakt heeft. Je mag materiële verschijnselen alleen maar verklaren met materiële oorzaken. Alles is een kwestie van oorzaak en gevolg.

Iedere wetenschapper moet de atheïstische bril gebruiken.
Ga ervan uit dat er alleen materie is; geen goden.
Verklaar alles met oorzaak en gevolg.

Maar als je wél in God gelooft; mag je dan nog wel wetenschapper zijn?

Je mag als wetenschapper in je privéleven allerlei religieuze brillen dragen. Maar zodra je wetenschap bedrijft, moet je die brillen afzetten en de atheïstische wetenschapsbril gebruiken. Je kunt die atheïstische bril prima voor wetenschappelijk onderzoek gebruiken, ook als je gelooft dat die atheïstische bril de werkelijkheid niet goed laat zien[11].

Je mag van alles geloven, zolang je de regels van de wetenschap maar naleeft. Dat betekent dat je alleen maar over materie praat en niet over immateriële werkelijkheden. Beweer in ieder geval nooit dat een schepper iets gemaakt heeft!

Veel wetenschappers vinden dat hun bril niet deugt.
Ze mogen nooit beweren dat God iets maakte.
Dat vinden atheïsten vloeken in de kerk.

Waarom mogen wetenschappers niet meer beweren dat een schepper iets gemaakt heeft? Er zijn toch heel veel aanwijzingen voor een schepper? Daar kan ik heel veel over vertellen, maar dat duurt hier te lang. Ik heb wel een folder waar dat allemaal in staat: “De atheïstische wetenschapsbril en de bijbelbril”. Die geef ik wel mee als je straks weer gaat, dan kun je daar verder over lezen als je wilt[12].

Sommige gelovigen verzetten zich tegen de atheïstische wetenschapsbril. Maar wetenschappers die tegenwoordig hardop zeggen dat een schepper iets gemaakt heeft, zetten hun wetenschappelijke carrière op het spel.

In 2004 publiceert Stephen Meyer een wetenschappelijk artikel over de relatief plotselinge verschijning van veel nieuwe en totaal verschillende levensvormen in een korte geologisch periode; het Cambrium[13]. Voor zoveel nieuwe en verschillende levensvormen is veel nieuwe genetische informatie nodig. Als wetenschapsfilosoof stelt Meyer de vraag waar die enorme hoeveelheid specifieke en complexe informatie vandaan komt.

Hij leent een informatiebril van informatiewetenschappers. Specifieke complexe informatie is altijd afkomstig van een intelligente bron; een mens of kunstmatige intelligentie (zelfdenkende computers). De tekst in een boek; de programmeertaal in je telefoon; spijkerschrift, een leus op de muur; al die informatie is altijd afkomstig van intelligentie. Bovendien geldt; hoe specifieker en complexer de informatie; des te groter de intelligentie.

De redenatie van Meyer is eenvoudig. Als specifieke complexe informatie altijd afkomstig is van een intelligentie, moeten de enorme hoeveelheden nieuwe informatie in het DNA van al die nieuwe diersoorten ook afkomstig zijn van een intelligente ontwerper. Volgens Meyer is intelligent ontwerp de beste verklaring van de herkomst van zoveel informatie.

Voor nieuwe levensvormen is veel nieuwe informatie nodig.
Voor al die informatie is een intelligente ontwerper nodig.

Richard Sternberg publiceert het artikel in het wetenschappelijk tijdschrift ‘Proceedings of the Biological Society of Washington’ nadat andere wetenschappers het artikel hebben beoordeeld. Hij begrijpt wel dat het artikel niet strookt met de atheïstische wetenschapsbril, maar wel met de informatiebril. Hij is het met Meyer eens dat intelligentie de beste verklaring is voor het ontstaan van zoveel specifieke informatie.

Sternberg krijgt een storm van kritiek over zich heen. The Biological Society of Washington verklaart publiekelijk dat Sternberg dit artikel nooit had mogen publiceren. Ze geven niet aan wat er inhoudelijk aan het artikel mankeert. In plaats daarvan wijzen ze op de wetenschappelijke spelregels die het verbieden om een schepper als verklaring aan te dragen.

Sternberg en Meyer kunnen hun wetenschappelijke carrière wel op hun buik schrijven[14]. Sternberg weigert de namen bekend te maken van de andere wetenschappers die het artikel van Meyer hebben beoordeeld, om hen hetzelfde lot te besparen.

Iedereen moet de atheïstische wetenschapsbril dragen.
Materie is het enige dat bestaat en goden bestaan niet.
Wee de wetenschapper die iets anders roept.

Maar als je verbiedt om over een schepper te praten en een schepper altijd buiten beeld houdt, dan blijft er nog maar één verklaring over; dan moet alles wel vanzelf ontstaan. Dan word je gedwongen om het ontstaan van alles te verklaren met natuurwetten en toeval. Of iets vanzelf ontstond is dan geen vraag meer. De enige vraag is dan nog: hoe?

De atheïstische wetenschapsbril dwingt wetenschappers om uit te leggen dat alles vanzelf ontstaat[15]. Wat je ook ziet;

 • het kind dat je krijgt;
 • atomen die steeds weer andere stoffen vormen;
 • de eerste oorzaak van materie en van ons heelal;
 • de natuurwetten waar alles naar luistert;
 • de precisie waarmee het heelal afgestemd is;
 • de robotisering en automatisering in levende cellen;
 • het ongekende programmeerwerk in het DNA;
 • de bouwkunst van een bevruchte eicel die via celdeling allerlei materialen maakt en een onnavolgbaar bouwplan van een levend wezen uitvoert;
 • alle componenten en informatie voor het ontstaan van leven dat groeit en voortplant;
 • de geavanceerde staartmotor van een ‘eenvoudige’ bacterie;
 • het doelgerichte ontwerp dat dieren laat uitblinken;
 • de kringlopen die ons leven in stand houden;
 • al die ingewikkelde systemen die in je eigen lichaam samenwerken;
 • je zelfbewustzijn en je eigen persoonlijkheid;

je mag nooit zeggen dat het geschapen lijkt, of dat schepping een mogelijke verklaring is!
Je moet alles verklaren met natuurwetten en toeval.

De atheïstische bril heeft flinke oogkleppen.
Die houden een schepper buiten beeld.
Dan moet alles wel vanzelf ontstaan.

Klopt de bewering van de nieuwe atheïsten dat het geloof in God overbodig, achterhaald en weerlegd is door de wetenschap? Heeft de wetenschap inderdaad bewezen dat alles vanzelf ontstaan is?

 • Zijn alle atomen zomaar uit het niets opgedoken?
 • Heeft ons heelal geen oorzaak?
 • Zijn alle natuurwetten uit de lucht komen vallen?
 • Heeft het toeval alle natuurconstanten zo precies afgesteld?
 • Is levenloze materie zomaar gaan leven?
 • Is alle DNA-software geschreven zonder programmeur?
 • Hebben natuurwetten de robotisering in levende cellen georganiseerd?
 • Is de bouwkunst van de bevruchte eicel een koud kunstje voor het toeval?
 • Ontstaan efficiënte en krachtige staartmotoren in ‘eenvoudige’ bacteriën vanzelf?
 • Ligt zoveel variatie en techniek in levende wezens voor de hand?
 • Draaien alle natuurlijke kringlopen die al het leven in stand houden door toeval?
 • Ontstonden alle ingewikkelde systemen die samenwerken in ons lichaam vanzelf?

Als je wetenschappers verbiedt om over een schepper te praten en als je die schepper bewust buiten beeld houdt, bewijs je daarmee natuurlijk niet dat hij niet bestaat en dat hij niets gemaakt heeft. Je kunt proberen om wetenschappers die een schepper zien, de mond te snoeren, maar heel onze werkelijkheid spreekt boekdelen zonder woorden. Onze werkelijkheid valt niet uit te leggen zonder schepper.

Atheïsten willen niets van een schepper horen.
Maar zijn schepping spreekt zonder woorden.
Die stille spraak maakt ons sprakeloos.

Wie door de atheïstische wetenschapsbril kijkt, heeft een oneindig groot geloof in het toeval nodig. Maar dat is lang niet alles. Als er geen schepper bestaat, begon alles met materie en is er alleen maar materie. Wie door de atheïstische wetenschapsbril kijkt, wordt gedwongen om nog veel meer twijfelachtige beweringen te geloven[16]:

 • Er bestaat alleen maar materie. Immateriële dingen bestaan niet.
 • God bestaat niet, want goden zijn immaterieel.
 • Materie schiep steeds complexere structuren, zodat er levende materie ontstond.
 • Levende materie schiep steeds complexere lichamen, zodat de mens ontstond.
 • We zijn niets meer dan een ingewikkelde verzameling moleculen.
 • Ons lichaam (de ‘hardware’) heeft onze geest (de ‘software’) voortgebracht.
 • Onze geest is een toevallig bijproduct van een ingewikkelde verzameling moleculen.
 • Onze geest is niets meer dan chemische processen in onze hersenen.
 • Chemische reacties in onze hersenen bepalen wat we denken, willen en doen.
 • Ons lichaam wekt de illusie dat we een persoonlijkheid zijn met zelfbewustzijn en vrijheid, maar we zijn niets meer dan een materieel lichaam.
 • De dood maakt een einde aan ons lichaam en aan al die illusies.
 • Er is geen leven mogelijk na de dood.

Blijkbaar zijn dat de logische conclusies die volgen uit een wereldbeeld zonder God.

Als God niet bestaat, is er alleen materie.
Materie heeft alles gemaakt.
Wij zijn enkel materie.

Toch weigert de atheïstische filosoof Thomas Nagel dat wereldbeeld te accepteren. Volgens hem is de materialistische, neodarwinistische opvatting van de werkelijkheid bijna zeker onjuist. Onze ervaring leert ons dat de immateriële kanten van ons bestaan – ons bewustzijn, onze persoonlijkheid, ons besef van vrijheid en verantwoordelijkheid, onze waarden, onze doelen en onze liefde – echt bestaan en juist het meest waardevol zijn in onze werkelijkheid[17].

Onze geest bestaat echt en heerst over ons lichaam; niet andersom. Immateriële dingen bestaan echt. Waarden als liefde, gerechtigheid, barmhartigheid bestaan echt, hebben effect op anderen en kunnen met anderen gedeeld worden. Kennis bestaat echt. De wetenschap zelf is niet slechts een verzameling letters op papier en informatie in de hoofden van mensen. Wetenschap is een enorme hoeveelheid immateriële kennis die echt bestaat en die heel waardevol is.

Immateriële werkelijkheden bestaan vast en zeker.
Het immateriële is belangrijker dan het materiële.
De atheïstische bril maakt zienden blind.

Het is zelfs ronduit gevaarlijk om de atheïstische wetenschapsbril op te zetten. De belangrijkste dingen in het leven – de immateriële dingen – zie je dan niet meer:

 • Als een mens niets meer is dan een tijdelijke en ingewikkelde verzameling van moleculen, wat is dan nog de waarde van een mensenleven?
 • Als je het bestaan van immateriële waarden – zoals liefde, vrede en vreugde – niet ziet, hoe ga je dan met andere mensen om?

De twintigste eeuw laat overduidelijk zien hoe blind en gevaarlijk mensen kunnen worden als ze de atheïstische wetenschapsbril opzetten. Drie dictators – Vladimir Lenin, Jozef Stalin en Mao Zedong – dragen de atheïstische wetenschapsbril. Sterker nog, ze schrijven alle drie boeken om anderen hun atheïstische en materialistische wereldbeeld op te dringen:

 • Lenin schrijft het boek ‘Materialisme en empiriokriticisme’. Het wordt verplichte literatuur in heel de Sovjetunie, want iedereen moet door zijn bril gaan kijken[18].
 • Stalin imiteert Lenin met zijn boek ‘Dialectisch en historisch materialisme’. Dat boek wordt de staatsleer van heel de Sovjetunie[19].
 • Mao Zedong – de leider van de Communistische Partij van China – schrijft het boek ‘Dialectisch materialisme’[20].

De ravage die deze dictators aanrichten door hun atheïstische wetenschapsbril is onvoorstelbaar:

 • Vladimir Lenin ontketent een revolutie om van de Sovjetunie een atheïstische heilsstaat te maken. Religies noemt hij ‘opium voor het volk’. Die moeten uitgeroeid worden[21]. Hij laat concentratiekampen bouwen en laat ongeveer 20 miljoen mensen vermoorden[22].
 • Voor Jozef Stalin heeft een mensenleven nog minder waarde. Hij jaagt ongeveer 40 miljoen mensen op gruwelijke manieren de dood in[23].
 • Mao Zedong deinst nergens voor terug. Hij is verantwoordelijk voor de dood van 40 tot 70 miljoen mensen[24].

In de twintigste eeuw hebben deze drie voorvechters en verspreiders van het atheïstisch materialisme meer dan honderd miljoen mensen vermoord. Niemand weet precies hoeveel. Door hun atheïstische en materialistische bril was een mens niet meer dan een machine; een tijdelijke verzameling van moleculen.

Als de macht in handen komt van dictators die geen immateriële waarden zien, dan wordt die verblinding pijnlijk zichtbaar in de samenleving:

 • Liefde moet wijken voor blinde onderlinge haat.
 • Vrede moet wijken voor burgeroorlog.
 • Vrijheid moet wijken voor dictatuur en onderdrukking.
 • Vreugde moet wijken voor vreselijk veel verdriet.
 • Het geloof in God en in een eeuwig gelukkig leven, moet wijken voor het hopeloze en pessimistische atheïsme.

Wie alleen materie ziet, ziet geen God, geen personen, geen vrijheid, geen waarden en geen liefde. De atheïstische wetenschapsbril is de bril met de grootste oogkleppen. Wie alleen materie ziet, ziet de belangrijkste dingen in het leven niet. Dat is ronduit gevaarlijk.

Wat is de belangrijkste les van de twintigste eeuw?
De atheïstische wetenschapsbril is levensgevaarlijk.
Die bril is vergif voor het volk.

De Bijbel opent onze ogen voor het immateriële en toont een totaal ander wereldbeeld dan de atheïstische wetenschapsbril laat zien. In de Bijbel draait het vooral om de immateriële werkelijkheid. De immateriële (God) maakte onze materiële werkelijkheid. De grote immateriële persoonlijkheid maakte onze immateriële persoonlijkheid. Hij gaf ons wat hij zelf ook heeft; zelfbewustzijn, vrijheid en verantwoordelijkheid.

Wat God drijft, is een immateriële waarde; de liefde.

God is liefde.

Hij toont ons zijn liefde en zijn zorg. Hij hoopt op onze liefde voor Hem en voor elkaar. Daarom schenkt hij ons vrijheid. Johannes – een leerling van Jezus – legt uit dat God ons maakte om op hem te gaan lijken als een kind op zijn ouders:

Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt van God. Ieder die liefheeft, is een kind van God en kent God. Maar wie niet liefheeft, kent God niet; want God is liefde. God heeft ons zijn liefde laten zien, toen hij zijn enige Zoon naar deze wereld stuurde, om ons nieuw leven te geven[25].

Het draait bij God om de immateriële kant van ons bestaan: onze liefde. Wie zich in dit leven door God laat leiden, brengt allemaal immateriële vruchten voort: liefde, zelfbeheersing, geduld, vergeving, verzoening, vrede, trouw, recht, vrijgevigheid en behulpzaamheid[26].

De Bijbel leert ons om oog te krijgen voor die immateriële kanten van onze werkelijkheid. Die maken ons en anderen gelukkig. We zijn door God geliefd. We zijn gemaakt voor de liefde en voor een eeuwig leven na de dood.

De Bijbel onthult een immateriële werkelijkheid.
Ons leven draait niet om het materiële.
Ons leven draait om liefde en geluk.

Het ontkennen van het immateriële en van God is – ook filosofisch gezien – een hele riskante uitspraak. Als iemand bewijst dat er ook maar één immateriële werkelijkheid bestaat, dan kan de atheïstische wetenschapsbril niet kloppen. Als iemand maar één natuurverschijnsel aandraagt dat het beste verklaard kan worden met doelgericht ontwerp van een schepper, dan deugt de atheïstische wetenschapsbril niet.

De atheïstische wetenschapsbril is heel riskant.
Wie iets immaterieels ziet, gooit die bril weg.
Wie sporen van schepping ziet, dankt hem af.

De atheïstische wetenschapsbril kan het ontstaan van alles in onze werkelijkheid niet anders verklaren dan met natuurwetten en heel veel toeval. Als er geen schepper bestaat, moet alles door natuurwetten en toeval ontstaan.

Atheïsten beweren vaak dat ze niets geloven. Toch is dat niet waar. Het wereldbeeld zonder God vraagt op allerlei fronten ontzettend veel geloof in het toeval:

 • De vuurwerkbril laat zien dat tal van natuurconstanten in het universum bizar precies afgesteld staan om leven mogelijk te maken. Dat vraagt voor veel wetenschappers te veel geloof in het toeval. Daarom geloven ze in een multiversum, hoewel daar geen enkel bewijs voor is.
 • De programmeerbril laat supercomplexe software zien in de celkern van alle cellen van alle levende wezens. Kan toeval drie miljard programmeertekens aan briljante software in ons DNA schrijven?
 • De bouwbril toont de ongekende bouwkunst van de eicel. Door celdeling ontstaan honderden soorten stoffen, die weefsels en organen vormen, die weer allemaal samenwerken. Kan toeval zulke onvoorstelbare bouwtechnieken voortbrengen?

Zo kan ik nog wel even doorgaan. De brillen die ik heb laten zien, tonen onvoorstelbare wonderen in de natuur.

Onze intuïtie schreeuwt ons in het oor.
Er moet wel een maker zijn.
Dit kan geen toeval zijn.

Mensen herkennen feilloos of iets gemaakt is of vanzelf ontstaan is[27]. Die intuïtie wordt bevestigd door de statistiek; een belangrijk onderdeel van de wetenschap. Met kansberekeningen kun je redelijk nauwkeurig uitrekenen hoe groot de kans is op allerlei vormen van toeval.

De kans dat alle natuurconstanten precies goed afgesteld staan om ook maar enige vorm van leven mogelijk te maken in het heelal is onvoorstelbaar klein; een getal met 500 nullen. Statistici vinden zulke kleine kansen onmogelijk[28].

Die kansberekeningen kun je nog eens omdraaien ook. Stel dat de kans dat alle natuurconstanten in ons heelal precies goed afgesteld staan slechts 0,000.000.000.000.000.000.001 procent is. Dan is de kans dat het toeval die natuurconstanten niet goed afstelt 99,999.999.999.999.999.999 procent.

Het is niet rationeel om te geloven dat zulke extreem onwaarschijnlijke gebeurtenissen plaatsvinden. Het probleem van de atheïstische wetenschapsbril is, dat onze werkelijkheid vol zit met zulke onwaarschijnlijkheden:

 • De kans dat leven ontstaat uit levenloze materie grenst aan het onmogelijke.
 • De kans dat toeval werkende software in ons DNA schrijft, is onvoorstelbaar klein.
 • De kans dat één robotje in een levende cel ontstaat door toeval is 1 op de 10(63) (dat is een 1 en 64 nullen). En een levende cel heeft heel veel soorten robotjes nodig[29].

Zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. Al die kansen moet je met elkaar vermenigvuldigen – niet optellen – om uit te rekenen hoe klein de kans is dat alles door toeval ontstaan is. Die kans wordt zo klein dat de uitkomst door de enorme reeks nullen niet meer op één bladzijde past. Zó waanzinnig klein is de kans dat alles door toeval ontstaan is.

Atheïsten moeten dus een onvermoeibaar en onmetelijk groot geloof in het toeval hebben. Dat verklaart de titel van een boek:

Ik heb te weinig geloof om een atheïst te zijn[30].

Een atheïst moet zich wel blijven vastklampen aan zijn geloof in het toeval tegen talloze klippen van enorme onwaarschijnlijkheden op. Als er ook maar iets geschapen is, moet er wel een schepper zijn.

Atheïsten hebben een groter geloof dan christenen.
Ze hebben een onbegrensd geloof in het toeval.
Ze geloven het meest onmogelijke.

De atheïstische wetenschapsbril laat zien dat alles toevallig ontstaan is: materie, natuurwetten, het heelal, het eerste leven, enzovoort. Maar is toeval wel een verklaring?

Stel je eens voor; In een voetbalstadion vindt een loterij plaats. Alle 100.000 deelnemers mogen zelf een lotnummer op hun lot schrijven tussen nul en een miljoen. De notaris toont het winnende nummer: 497.211. Wat blijkt? Dat is het nummer dat alle 100.000 mensen opgeschreven hebben. Is toeval een verklaring voor die gebeurtenis?

Natuurlijk niet. Iedereen wil weten wat hier aan de hand is. De kans op die situatie is zo klein dat toeval geen geloofwaardige verklaring is. Iedereen beseft dat er een logische verklaring moet zijn.

 • Stond het nummer ergens op een reclamebord?
 • Heeft de notaris het nummer vooraf op het internet gepubliceerd?
 • Konden de mensen het nummer nog invullen na de bekendmaking door de notaris?

Niemand accepteert hier toeval als een verklaring.

Natuurwetten leggen uit hoe iets werkt.
Maar toeval verklaart helemaal niets.

De atheïstische wetenschapsbril die een schepper buiten beeld houdt, dwingt wetenschappers voortdurend om de meest onwaarschijnlijke natuurverschijnselen te verklaren met toeval. Maar wie naar het toeval grijpt, erkent dat er geen natuurwetten zijn om iets heel onwaarschijnlijks te verklaren.

Je kunt best een keer toeval als een verklaring aandragen, als de kans tenminste redelijk is dat zulk toeval zich voordoet. Maar als de kans ongelooflijk klein is, wordt toeval ongeloofwaardig. Wie voortdurend ongeloofwaardig klein toeval aandraagt, maakt zichzelf belachelijk. En toch is dat precies wat de atheïstische wetenschapsbril in de hand werkt.

De atheïstische wetenschapsbril toont overal toeval.
Maar toeval verklaart niets.

Lang niet alle wetenschappers zijn atheïst. Net als in de rest van de maatschappij zijn er net zo veel wetenschappers:

 • die twijfelen of er een schepper bestaat;
 • die geloven dat er wel iets moet zijn;
 • die zeker weten dat er een schepper moet zijn.

Maar wetenschappers die zeker weten dat er een schepper bestaat, mogen natuurverschijnselen niet meer met een schepper verklaren, ook al wijst alles in die richting.

Neem bijvoorbeeld de grootste ontploffing ooit; de Big Bang. Die ontploffing bracht een keurig geordend heelal voort waarin de knoppen (natuurconstanten) van allerlei natuurwetten onvoorstelbaar precies afgesteld staan om leven mogelijk te maken.

Wetenschappers mogen dat verklaren:

 • met toeval, ook al verklaart toeval helemaal niets.
 • met een verzonnen multiversum, ook al is er nooit één ander universum waargenomen.

Maar de meest voor de hand liggende verklaring – dat de knoppen van al die natuurwetten doelgericht ingesteld zijn door een schepper omdat hij leven mogelijk wilde maken – is verboden. Zulke verklaringen mogen wetenschappers niet aandragen, want wetenschappers moeten alles verklaren zonder schepper.

Is dat objectieve wetenschap?

Een ander voorbeeld is de zoektocht naar buitenaardse intelligentie. Sinds het jaar 2000 luisteren wetenschappers met geavanceerde radiotelescopen of er in het heelal informatie verzonden wordt door andere intelligente wezens vanuit de ruimte[31]. Wetenschappers zouden een gat in de lucht springen als ze informatie van buitenaardse intelligentie op het spoor zouden komen, maar de jarenlange en kostbare zoektocht heeft geen enkel spoor van intelligente informatie opgeleverd.

Toch is er op andere plaatsen wel een schat aan intelligente informatie gevonden; in ons DNA. In elke celkern van ons lichaam zitten 3 miljard tekens aan software met ons bouwplan en de besturingssoftware voor de cel. Intelligente informatie uit de ruimte zouden wetenschappers direct toeschrijven aan ruimtewezens. Maar de ongekend intelligente informatie in ons DNA mag geen enkele wetenschapper verklaren met een schepper; wel met toeval.

Diverse wetenschappers die in een schepper geloven, vinden dat de wetenschap niet objectief is[32]. Niets is waarschijnlijker dan dat een schepper alle knoppen in het heelal goed afgesteld heeft om leven mogelijk te maken. Niets is waarschijnlijker dan dat de software in ons DNA doelbewust geprogrammeerd is door een schepper[33].

Toch verbieden atheïstische wetenschappers zulke verklaringen, anders valt hun wereldbeeld zonder schepper in duigen. Alle wetenschappers moeten de atheïstische wetenschapsbril dragen. Alle wetenschappers moeten zwijgen over een schepper. De atheïstische wetenschapsbril belemmert de wetenschappelijke zoektocht naar waarheid.

Iedereen ziet de olifant in de kamer[34], maar niemand mag het zeggen.
Iedereen ziet dat de keizer geen kleren aanheeft[35], maar niemand durft het te zeggen.

De schepper is overal te zien.
Maar atheïsten willen hem niet zien.
Iedereen moet hun bril dragen en zijn mond houden.

De wetenschappelijke telescopen en microscopen laten steeds meer zien van een intelligente schepper. Voor sommige wetenschappers is dat een reden om afscheid te nemen van het atheïsme.

De bekendste verdediger van het atheïsme uit de twintigste eeuw – de filosoof Antony Flew – maakt in 2004 bekend dat hij afscheid genomen heeft van het atheïsme. Recente wetenschappelijke ontdekkingen en de argumenten van wetenschappers die in een schepper geloven, hebben hem tot andere inzichten gebracht. Zijn collega’s en andere atheïsten reageren geschokt[36], want Flew erkent dat een schepper de beste verklaring is voor[37]:

 • de herkomst van alle natuurwetten,
 • het heelal dat precies afgesteld is om leven mogelijk te maken,
 • het ontstaan van leven,
 • de herkomst van de software in ons DNA.

Flew zegt dat hij het bewijs moet volgen, waar het hem ook brengt[38].

Wetenschappers ontdekken steeds meer wonderen in de natuur die het best te verklaren zijn met een schepper. Zij schrijven daar steeds meer boeken over die een groeiende belangstelling genieten[39].

De atheïstische wetenschapsbril is achterhaald.
De sporen van een schepper stapelen zich op.

In 2012 neemt de vooraanstaande atheïstische filosoof Thomas Nagel afstand van de atheïstische wetenschapsbril met zijn boek ‘Geest en kosmos; waarom de materialistische, neodarwinistische opvatting van de natuur bijna zeker niet waar is”. Nagel vindt de atheïstische wetenschapsbril niet meer geloofwaardig, omdat die bril geen immateriële dingen ziet. De atheïstische wetenschapsbril kan de belangrijkste dingen in onze werkelijkheid niet verklaren; de orde in de natuur, ons zelfbewustzijn, onze kennis en onze waarden[40].

De scheppingsbril geeft hier veel betere verklaringen voor, maar Nagel kan geen goddelijk doel met deze wereld ontdekken[41]. Hij vindt het geloof in God ook geen prettige gedachte[42]. Daarom gelooft hij niet in een schepper.

Toch vindt Nagel dat het oneindige geloof in het toeval indruist tegen het gezond verstand. Hij verwacht dat we binnen twee generaties zullen lachen dat we ooit zoiets geloofd hebben[43]. Nagel biedt geen alternatief, maar hoopt dat wetenschappers andere principes in de natuur ontdekken, die het ontstaan van orde, zelfbewustzijn, kennis en waarden wel kunnen verklaren[44].

Wetenschappers danken de atheïstische wetenschapsbril af.
Zoveel toeval is niet langer geloofwaardig.

Atheïsten beweren dat de atheïstische wetenschapsbril het meest betrouwbaar is. Maar als je wilt zien of er een schepper bestaat, moet je niet door de atheïstische wetenschapsbril kijken. De oogkleppen op die bril houden de schepper en al het immateriële consequent buiten beeld. Je ziet geen God, geen menselijke persoonlijkheid, geen zelfbewustzijn, geen vrijheid, waarden of liefde.

De atheïstische wetenschapsbril dwingt wetenschappers om een schepper buiten beeld te houden en het meest onmogelijke in onze werkelijkheid te verklaren met natuurwetten en ongeloofwaardig klein toeval, terwijl dat toeval niets verklaart. Onmogelijk klein toeval is juist een erkenning dat een oorzakelijke verklaring met natuurwetten ontbreekt.

Atheïsten moeten zich wel consequent en krampachtig vastklampen aan het meest onmogelijke toeval. Slechts één bewijs voor doelgerichte schepping haalt hun wereldbeeld zonder schepper onderuit. Daarom verbieden atheïstische wetenschappers andersdenkende wetenschappers om ook maar iets met een schepper te verklaren, net zoals de atheïstische dictators Lenin, Stalin en Mao Zedong andersdenkenden de mond snoerden.

De belangrijkste les uit de twintigste eeuw is dat de atheïstische wetenschapsbril levensgevaarlijk is. Hij heeft aan meer dan honderd miljoen mensen het leven gekost, omdat de oogkleppen op de atheïstische wetenschapsbril de belangrijkste dingen in ons leven buiten beeld houden; de immateriële schepper, de immateriële waarde van een mensenleven en immateriële waarden als liefde, vrede, vrijheid en geluk.

De atheïstische wetenschapsbril sluit de ogen voor alles wat de Bijbel onthult: God, zijn liefde voor ons, de waarde van ons leven, het belang van onderlinge liefde, vrede en vrijheid, eeuwig leven na dit leven en eindeloos geluk.

Ik zou daar nog veel meer over kunnen vertellen, maar dat duurt nu te lang. Ik geef je straks wel een folder waar dat allemaal in staat: “De atheïstische wetenschapsbril en de bijbelbril”[45].

De atheïstische wetenschapsbril heeft enorme oogkleppen.
Hij toont een wereld vol toeval dat niets verklaart.
Maar kom niet aan de oogkleppen!
Anders zie je de schepper.

Nu je begrijpt hoe de atheïstische wetenschapsbril werkt, begrijp je beter hoe de bewijsbril werkt. We pakken de bewijsbril er even bij.

[1] Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschap#Vormen_van_wetenschap.

[2] Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Geesteswetenschappen.

[3] Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurwetenschap.

[4] Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_wetenschappen.

[5] Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Formele_wetenschap.

[6] Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Methodologie.

[7] Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Criminologie#Domeinen.

[8] Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Naturalism_(philosophy).

[9] Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Metaphysical_naturalism.

[10] J.B. Onyango Okello, A History and Critique of Methodological Naturalism: The Philosophical Case for God’s Design of Nature, 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Metaphysical_naturalism#Science_and_naturalism.

[11] https://en.wikipedia.org/wiki/Naturalism_(philosophy)#Methodological_naturalism.

[12] Zie de bijlage achterin dit boek: De atheïstische wetenschapsbril en de bijbelbril.

[13] The Origin of Biological Information and the Higher Taxonomic Categories. In 2015 schrijft hij er ook een bestseller over: Darwin’s Doubt: The Explosive Origin of Animal Life and the Case for Intelligent Design.

[14] S.C. Meyer, Darwin’s Doubt, 19.

[15] Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Metaphysical_naturalism#Various_associated_beliefs.

[16] Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Materialisme_(filosofie).

[17] T. Nagel, Mind & Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly False.

[18] https://en.wikipedia.org/wiki/Materialism_and_Empirio-criticism.

[19] https://en.wikipedia.org/wiki/Dialectical_and_Historical_Materialism.

[20] https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-6/mswv6_30.htm.

[21] https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin#Social,_legal,_and_economic_reform:_1917–1918.

[22] M. Kramer, The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Black_Book_of_Communism. https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_killings_under_communist_regimes#Soviet_Union.

[23] J. Kennedy & J Newcombe, What if Jesus had never been born? 15.

[24] https://nl.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong.

[25] 1 Johannes 4:7-9.

[26] Galaten 5:19-23.

[27] D. Axe, Undeniable, How biology confirms our intuition that life is designed.

[28] D.E. Johnson, Probability’s Nature and Nature’s Probability, 9.

[29] D.A. Axe, Estimating the Prevalence of Protein Sequences Adopting Functional Enzyme Folds (Journal of molecular biology, 2004) & D.A. Axe, Extreme Functional Sensitivity to Conservative Amino Acid Changes on Enzyme Exteriors, (Journal of Molecular Biology, 2000).

[30] F. Turek, Ik heb te weinig geloof om een atheïst te zijn.

[31] https://nl.wikipedia.org/wiki/SETI.

[32] S.C. Meyer, Darwin’s doubt, 19.

[33] W.A. Dembski, Being as Communion: A Metaphysics of Information.

[34] https://en.wikipedia.org/wiki/Elephant_in_the_room.

[35] https://nl.wikipedia.org/wiki/De_nieuwe_kleren_van_de_keizer.

[36] https://www.youtube.com/watch?v=bEPUn__hYso.

[37] A. Flew & R.A. Varghese, There Is a God: How the World’s Most Notorious Atheist Changed His Mind. https://en.wikipedia.org/wiki/Antony_Flew.

[38] https://www.youtube.com/watch?v=jzquXKkV2k0.

[39] P. Davies, The Mind of God: The Scientific Basis for a Rational World. M.C. Travis, Science and the Mind of the Maker. M.J. Behe, Darwin’s Black Box. S.C. Meyer, Darwin’s Doubt. S. Meyer, The Return of the God Hypothesis. C. Dekker, R. Meester, R. van Woudenberg. Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp? https://www.youtube.com/watch?v=lHcuZsdv6DE.

[40] T. Nagel, Mind & Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly False.

[41] T. Nagel, Mind & Cosmos, 1, p.12.

[42] T. Nagel, The Last Word, pp. 130–131.

[43] T. Nagel, Mind & Cosmos, 6.

[44] T. Nagel, Mind & Cosmos, 6.

[45] Zie de bijlage achterin dit boek: De atheïstische wetenschapsbril en de bijbelbril.