Meer ontdekken

Tot nog toe heb je door allerlei hedendaagse brillen rondgekeken. Daarmee kun je best veel van de schepper zien. Toch blijft hij met deze brillen nogal afstandelijk en onpersoonlijk.

Is er nog meer van de schepper te zien?
Hoe is zijn karakter?

Om te zien wie de schepper als persoon is, moet je ook kijken door brillen van mensen die de schepper in hun leven persoonlijk hebben leren kennen. Dan moet je een kijkje nemen in de wereld van religies.

Sommige mensen kijken niet graag naar de wereld van religies, want al die verschillende religies lijken net een oerwoud. Ze schetsen allerlei tegenstrijdige verhalen over de bovennatuurlijke werkelijkheid en het hiernamaals. Het lijkt onmogelijk om te achterhalen wie de waarheid vertelt en wie niet. Bovendien vormen sommige religies een ernstige bedreiging voor de vrede en veiligheid in deze wereld.

Toch nodig ik je uit om rond te kijken in de wereld van religies om de schepper beter te leren kennen. Ik zal je kort rondleiden langs de grootste religies. Daarbij houd ik goed rekening met de bezwaren die sommigen met religies hebben:

 • Om de weg te vinden in het oerwoud van religies laat ik zien welke religies een beeld schetsen van de schepper dat past bij het beeld dat de natuur van de schepper laat zien.
 • Op zoek naar de waarheid moet je niet zomaar geloven wat religies allemaal beweren. De beweringen moeten wel met bewijzen onderbouwd zijn. Ze moeten ook uit betrouwbare bron komen.
 • Wat een religie beweert, moet wel heilzaam zijn voor de mensheid. Anders kun je het beter niet geloven.

Kijk eens rond in de wereld van religies.

We weten al een beetje waar we naar zoeken. De brillen die de schepper in de natuur laten zien, schetsen een behoorlijk duidelijk beeld van de schepper. Hij is:

 • schepper; van alle materie (atoombril), het heelal (oorzaaksbril), alle orde (wetgeversbril, vuurwerkbril) en het leven (revolutiebril, fabrieksbril, bouwbril);
 • bovennatuurlijk; geen onderdeel van de natuur (vuurwerkbril, oorzaaksbril);
 • eeuwig; hij was er al voor de Big Bang (vuurwerkbril, oorzaaksbril);
 • machtig (atoombril, vuurwerkbril);
 • intelligent (programmeerbril, bouwbril);
 • niet aan plaats gebonden (oorzaaksbril);
 • een persoon (oorzaaksbril, spiegelbril);
 • doelgericht (dierenbril, kringloopbril, spiegelbril);
 • zorgzaam (kringloopbril);
 • de eeuwen door aan zijn schepping verbonden (helikopterbril, dierenbril).

We zoeken dus een religie die:

 1. meer van die schepper kan laten zien;
 2. uit betrouwbare bronnen put;
 3. geloofwaardige bewijzen aandraagt;
 4. heilzaam is voor de mensheid.

Laten we een antwoord op deze vraag zoeken bij de grootste wereldreligies; de Chinese volksreligie, het hindoeïsme, het boeddhisme, de islam en het christendom.

Wie kan meer van de schepper laten zien?

De Chinese volksreligie[1] kent een heleboel goden, waaronder Pangu, de schepper van de aarde[2]. Uit een vormloze chaos groeide in 18.000 jaar een enorm ei, waar Yin en Yang en Pangu uit geboren werden. Pangu was een gigantische harige reus met twee hoornen op zijn hoofd en bekleed met bladeren. Hij maakte de aarde en de hemelkoepel.

Na weer 18.000 jaar stierf Pangu. Zijn adem vormde de wind en de wolken. Zijn ogen veranderden in de zon en de maan. Zijn hoofd vormde de bergen. Zijn bloed veranderde in rivieren. Zijn spieren vormden vruchtbare aarde. Zijn gezichtsharen veranderden in sterren. Uit zijn kleren ontstonden de bossen. Zijn zweet vormde de regen. Uit de vlooien op zijn lichaam ontstonden alle dieren.

Pangu maakte geen mensen; dat deed de godin Nüwa. Het verhaal over Pangu werd in China rondverteld. In de tweede eeuw schreef Xu Zheng het verhaal voor het eerst op. Kan de Chinese volksreligie ons meer over de schepper laten zien?

Het beeld van Pangu strookt in ieder geval niet met het beeld dat de natuur van de schepper toont. Pangu is niet bovennatuurlijk, maar onderdeel van de natuur. Hij is niet eeuwig, maar hij werd geboren en stierf. We weten niet of het verhaal uit betrouwbare bron komt. Er is ook geen enkel bewijs om het verhaal over Pangu te onderbouwen. We weten tegenwoordig dat onze werkelijkheid in ieder geval niet zo ontstaan is. Het verhaal over Pangu is te bizar om waar te zijn.

De Chinese volksreligie helpt ons niet verder.
Pangu kan de schepper niet zijn.

Het Hindoeïsme lijkt sterk op een grabbelton: er zit van alles in en ieder mag er uitpakken wat hem aanspreekt[3]:

 • Uit meer dan een miljoen goden mag je er één of meer uitkiezen om te vereren. Sommige godenbeelden hebben een kop van een olifant of van een aap; anderen hebben vier armen, drie ogen of een blauwe huid.
 • Je mag kiezen uit vier religieuze boeken; de Veda’s, de Ramayana, de Mahabharata, of de Purana’s.
 • Je mag zelf weten in welke schepper(s) je gelooft; de kinderen van de godin Aditi, of de Purusha met zijn duizend hoofden, ogen en voeten, of Hiranyagarbha, of Brahma, of Vishnu, of Shiva[4].

Wat Hindoes wel met elkaar gemeenschappelijk hebben, is:

 • het geloof in reïncarnatie (samsara): onze immateriële persoonlijkheid leeft na de dood voort in een nieuw lichaam van een mens of dier. Wie goed leeft, stijgt in een volgend leven op de maatschappelijke ladder. Wie slecht leeft, daalt op die maatschappelijke ladder, of wordt een dier[5];
 • het kastenstelsel: kinderen moeten een maatschappelijke positie innemen die past bij die van hun ouders.

Het Hindoeïsme kent drie soorten scheppingsverhalen met tegenstrijdige wereldbeelden:

 • Monisme: het goddelijke splitst zichzelf in materie, energie en ontelbare zielen van mensen en dieren. Alles bij elkaar is dus god. Wie goed leeft, leeft na de dood niet meer persoonlijk voort in een nieuw lichaam, maar wordt weer één met de godheid.
 • Dualisme: de schepper, de materie en de zielen van mensen en dieren hebben altijd al bestaan en blijven altijd bestaan. Wie goed leeft, leeft na de dood persoonlijk voort zonder lichaam.
 • Atheïsme: er bestaat geen schepper. Materie en zielen bestaan eeuwig.

Hindoes geloven dat het heelal telkens opnieuw ontstaat en vergaat. Ons heelal is oneindig vaak ontstaan en vergaan en blijft dat maar doen. Bovendien bestaan er nog talloze andere universums.

Kan het Hindoeïsme ons meer van de schepper laten zien? Nee. De scheppingsverhalen passen niet bij de bovennatuurlijke schepper die de natuur laat zien. Materie bestaat niet eeuwig. Onze persoonlijkheid bestaat niet eeuwig, maar ontstaat met ons lichaam. Als alles goddelijk is, is het kwaad ook goddelijk.

Het Hindoeïsme helpt niemand die meer wil weten over de schepper. Het wijst verschillende scheppers aan. Als alles waar kan zijn en ieder in zijn eigen waarheid mag geloven, kom je niet achter de waarheid. Dan kun je er nooit achter komen wie de echte schepper is.

Of het Hindoeïsme waarheden verkondigt, valt niet te verifiëren. We weten niet of al die godenverhalen uit betrouwbare bron komen. Hun menselijke trekjes doen eerder denken aan fantasie dan aan werkelijkheid. Er is geen enkel bewijs dat al die goden echt bestaan, dat ons universum eindeloos ontstaat en vergaat en dat er talloze universums bestaan.

De grabbelton van het Hindoeïsme helpt niemand verder.
Wie de echte schepper is, blijft onduidelijk.

Bij het Boeddhisme kunnen we niets te weten komen over wie de schepper precies is, want het gelooft niet in het bestaan van een schepper[6]. De vraag of de wereld dan eeuwig bestaat of niet, vond de Boeddha onoplosbaar en nutteloos[7].

Het Boeddhisme kan niets van de schepper tonen.
Boeddhisten geloven niet in een schepper.

De islam kent wel een schepper die goed past bij het beeld dat de natuur van de schepper schetst.  De Koran schetst een bovennatuurlijke, eeuwige, doelgerichte schepper die alles maakte. Hij is een machtige, intelligente persoon die niet aan plaats gebonden is en die voor zijn schepping blijft zorgen. Zijn naam is Allah.

Komt het beeld van de schepper dat de Koran schetst ook uit betrouwbare bron? De Koran kent maar één bron; de profeet Mohamed (570-632) uit Mekka. Mohamed beweerde dat een engel hem de letterlijke boodschap van Allah verteld had. Mohamed onthield die boodschap en vertelde die door aan zijn volgelingen. Later schreven volgelingen die verhalen op. Zo ontstond de Koran; de letterlijke boodschap van Allah[8].

Was Mohamed betrouwbaar? Moslims vinden van wel. Mohammed is het perfecte voorbeeld voor iedere moslim[9]. Maar wat is perfect volgens de islamitische geschriften?

 • Mohamed was niet alleen de religieuze leider, maar ook de politieke leider en de legerleider. Hij liet zijn volgelingen karavanen beroven[10], richtte een Islamitische Staat op[11], voerde wrede strafwetgeving in (sharia), liet zijn volgelingen het hele Arabische schiereiland veroveren[12], wilde heel de wereld veroveren[13], liet krijgsgevangenen en onschuldige burgers op grote schaal vermoorden[14], liet mensen zo wreed mogelijk martelen[15] en legde zijn volgelingen uit hoe ze vrouwelijke krijgsgevangenen moesten verkrachten[16].
 • Twintig procent van de oorlogsbuit was voor Mohammed[17].
 • Hij verzamelde meer vrouwen dan je op twee handen kunt tellen; waaronder vier oorlogsslavinnen. Toen Mohamed 53 was, had hij gemeenschap met een meisje van negen dat op haar zesde uitgehuwelijkt was[18].

Kun je zo iemand vertrouwen? Of verzon hij zijn religie om macht, geld en vrouwen te verzamelen[19]?

Is Mohamed goed en betrouwbaar?
Zo vredelievend Jezus is, zo agressief is Mohamed[20].

Veel Moslims leven niet zo agressief als Mohamed. Degenen die dat wel doen – zoals Islamitische Staat en andere terroristische groeperingen – zaaien nog altijd dood en verderf[21].

Kan Mohamed het beeld dat hij van de schepper schetst, met bewijzen onderbouwen? Vreemd genoeg vertelt Mohamed in de zevende eeuw in Mekka verhalen hoe de schepper zich eeuwenlang voor onze jaartelling bekend maakte; niet aan Arabieren, maar aan het Joodse volk. Er waren dus geen getuigen die konden controleren of Mohameds verhalen uit het verre verleden en uit verre plaatsen over de schepper wel klopten.

Vertelde Mohamed hemelse waarheden of verdraaide hij verhalen die hij van Joden en christenen in zijn omgeving gehoord had[22]? Mohamed ontkent bijvoorbeeld dat Jezus stierf aan een kruis, zeven eeuwen na de kruisiging. Maar als er één ding zeker is over Jezus, is het wel zijn kruisiging[23].

In de Bijbel staan een flink aantal uiterst gedetailleerde ooggetuigenverslagen van de gevangenneming, de veroordeling en de kruisiging van Jezus. We weten precies wie erbij waren en wat er is gebeurd en gezegd[24]. Zelfs geschiedschrijvers uit die tijd, die niets moesten hebben van het christendom, bevestigen dat Jezus gekruisigd is[25].

Mohamed ontkent de feiten zonder enig bewijs.
Een christendom zonder kruis bestaat niet.

Is de islam goed of gevaarlijk voor de mensheid? Aanhangers noemen het de religie van vrede. Critici noemen het de religie van oorlog, geweld en onderdrukking[26]. Islam betekent onderwerping[27]. De islamitische geschriften sporen moslims aan om de hele wereld te onderwerpen aan islamitische wetgeving en machthebbers[28]. Daarom heeft de islam met haar heilige oorlogen naar schatting 270 miljoen mensen vermoord en de teller tikt nog elke dag door[29].

De islam schetst een schepper die bij de natuur past.
Gelukkig leven wij in een vrij land.
Ieder mag er wat van vinden.

Het christendom kent ook een schepper die goed past bij het beeld dat de natuur van de schepper schetst.  De Bijbel schetst de bovennatuurlijke schepper als een eeuwige, machtige, persoonlijke schepper die alles doelgericht maakte, die niet aan plaats gebonden is en die voor zijn schepping blijft zorgen. De Bijbel begint met een scheppingsverhaal.

Is de bijbel een betrouwbare bron? De Bijbel is geschreven over een periode van 1500 jaar door minstens 40 verschillende schrijvers. De een was visser, de ander koning, dichter, profeet, arts, herder, priester, geleerde, boer, enzovoort. Ze schreven allerlei genres; geschiedenis, brieven, liederen, gebeden, stambomen, profetieën, spreuken, biografieën, wijsheidsliteratuur, enzovoort.

Het bijzondere is, dat al die verschillende schrijvers één en dezelfde schepper beschrijven. Ze beschrijven wat ze als individu of als volk meegemaakt hebben met God. Als je iemand wilt leren kennen, moet je immers ontdekken hoe hij met mensen omgaat.

De Bijbel staat vol van ooggetuigenverslagen.
Ze vertellen hun belevenissen met de schepper.
De Bijbel vertelt geschiedenis; feiten.

Die feiten vormen niet alleen bewijs voor het bestaan van de schepper, maar ook wie hij precies is en wat hij met ons voorheeft. De Bijbel schetst een liefdevolle schepper, die een persoonlijke liefdesrelatie met mensen wil en liefde tussen mensen onderling[30].

Die goddelijke liefde die de Bijbel laat zien, doordringt en verandert mensen, relaties en hele samenlevingen. Niets heeft zoveel positieve invloed op de mensheid en ons geluk dan die Bijbelse boodschap van liefde[31].

De Bijbel zegt over de schepper: God is liefde[32].

In deze hoek van de winkel liggen brillen van mensen die God persoonlijk hebben leren kennen. Door hun bril zie je hem heel dichtbij en heel persoonlijk. Zij hebben ontdekt wie God is en hoe hij is door wat hij in hun leven deed. De brillen van verschillende ooggetuigen laten steeds iets meer van God zien. Hun levensverhalen zijn verrassend. Ze staan allemaal in de Bijbel.

Voordat je begint, moet je waarschijnlijk eerst weer wat brillen afzetten. Ik hoor je denken: “Nog meer brillen afzetten? Dat had ik toch al gedaan”? Je had je al voorgenomen om zo onbevangen mogelijk te kijken. Je liet even los dat alles toevallig ontstaat en dat er alleen materie bestaat. Je hield de mogelijkheid open dat God bestaat en dat er iets van hem te zien valt.

Vooroordelen belemmeren het zicht.
Soms moet je een bril afzetten.
Dan kun je God beter zien.

We doen eerst even een ogentest om te ontdekken met welke brillen je bewust of onbewust rondloopt. Ik leg je drie stellingen voor. Je mag zeggen of je het eens bent met de stelling, oneens of dat je er geen uitgesproken mening over hebt.

 1. Absolute waarheden bestaan niet. Iedereen heeft zijn eigen waarheid; de ene is niet beter dan de andere. Je kunt nooit weten of je de juiste godsdienst aanhangt.
  Eens, oneens, of geen uitgesproken mening?

Als je het met deze stelling eens bent, haal deze relativistische bril dan even van je neus om meer van God te zien. Neem even aan dat er misschien wel absolute waarheden bestaan. Houdt de mogelijkheid even open dat je God wel kunt leren kennen.

 1. Wonderen bestaan niet. Wonderen zijn sprookjes voor kinderen; niet voor volwassenen. Wie in wonderen gelooft, is naïef en maakt zichzelf belachelijk.
  Eens, oneens, of geen uitgesproken mening?

Wie het met deze stelling eens is, draagt een bril die het zicht op God belemmert. Zet hem even af om meer over God te ontdekken. Als God bestaat, zijn wonderen misschien wel tekenen van zijn aanwezigheid. Houdt de mogelijkheid even open dat wonderen kunnen plaatsvinden.

 1. Wat heb je nog aan oude verhalen van duizenden jaren geleden? Tegenwoordig zijn we toch veel slimmer dan duizenden jaren geleden? En hoe weet je ooit of die verhalen wel goed overgeleverd zijn?
  Eens, oneens, of geen uitgesproken mening?

Wie het eens is met deze stelling, mag die bril even afzetten. Hij belemmert het zicht op God. Misschien valt er wel iets te leren van hele oude verhalen. Misschien is het wel te achterhalen of ze goed zijn overgeleverd.

Bij de brillen inspectie nemen we deze drie brillen ook onder de loep.

Heb je alle brillen afgezet? Dan ben je klaar om onbevangen te kijken en wordt je zicht niet belemmerd door vooroordelen. Dan kun je God zien door de brillen van ooggetuigen. Kijk maar eens door deze bril van Abraham. Die is bijna vierduizend jaar oud.

 

[1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Chinees_volksgeloof.

[2] https://nl.wikipedia.org/wiki/Pangu.

[3] https://nl.wikipedia.org/wiki/Hindoeïsme#Diversiteit.

[4] https://www.hinduwebsite.com/hinduism/concepts/creation.asp.

[5] https://nl.wikipedia.org/wiki/Reïncarnatie#Reïncarnatie_in_hindoeïsme_en_boeddhisme.

[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Creator_in_Buddhism.

[7] https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism_and_evolution, https://en.wikipedia.org/wiki/The_unanswered_questions.

[8] https://nl.wikipedia.org/wiki/Koran#Ontstaansgeschiedenis.

[9] Zie http://www.lastprophet.info/the-importance-of-prophet-muhammad-and-his-status-as-a-role-model.

[10] Soera 8, 48:20, P. Towsend, Questioning Islam, 7.3.

[11] https://nl.wikipedia.org/wiki/Oemma.

[12] Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Mohammed.

[13] Soera 61:9, 48:28, https://www.youtube.com/watch?v=I_To-cV94Bo&t=33s.

[14] Sahih Bukhari 5:59:447, Abu Dawud 38:4390, P. Towsend, Questioning Islam, 7.5.

[15] Soera 5:33, 8:39, 9:73, 9:123, 22:19-22, 66:9, 48:29, Sahih Muslim 4131. P. Towsend, Questioning Islam, 7. K.R. Samples, God among sages, 8.

[16] Sahih Muslim 8, 3371, Sahih Bukhari 34:176, P. Towsend, Questioning Islam, 7.5.

[17] Soera 8:41.

[18] Soera 33:50, Sahih Bukhari 5:58:234, Sahih Muslim 2:3309, Sunan Abu Dawud 2:2116, https://wikiislam.net/wiki/List_of_Muhammads_Wives_and_Concubines, https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad%27s_wives.

[19] P. Towsend, Questioning Islam, 7.

[20] https://www.thereligionofpeace.com/pages/articles/jesus-muhammad.aspx.

[21] https://www.thereligionofpeace.com/pages/quran/violence.aspx, https://www.thereligionofpeace.com/attacks/attacks.aspx?Yr=Last30.

[22] R. Spencer, The Complete Infidel’s Guide to the Koran, 3. https://nl.wikipedia.org/wiki/Koran#Andere_visies. https://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Islam#Pre-existing_sources.

[23] https://en.wikipedia.org/wiki/Historicity_of_Jesus#Baptism_and_crucifixion.

[24] Mattheüs 26 en 27, Markus 14 en 15, Lucas 22 en 23, Johannes 18 en 19,

[25] http://www.uncover.org.uk/questions/whats-the-evidence-outside-the-bible-for-jesus-life-and-teaching/.

[26] http://www.loveforallhatredfornone.org/islam/https://www.thereligionofpeace.com/.

[27] https://wikiislam.net/wiki/The_Meaning_of_Islam.

[28] R. Spencer, The History of Jihad: From Muhammad to ISIS. B. Gabriel, They must be stopped, 6, https://www.youtube.com/watch?v=B94L8o44_94.

[29] B. Gabriel, They must be stopped, 2. https://www.youtube.com/watch?v=9RCOSMXVNUk, https://www.youtube.com/watch?v=n9lbl33KdXI, https://www.thereligionofpeace.com/attacks/attacks.aspx?Yr=Last30, https://www.youtube.com/watch?v=t_Qpy0mXg8Y.

[30] Mattheüs 22:36-40.

[31] J. Kennedy & J. Newcombe, What if Jesus had never been born?

[32] 1 Johannes 4:16.